Zásady pro nakládání s osobními údaji

 

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

 GDPRminerva - celý text Zásad pro nakládání s osobními údaji ke stažení

 

 1. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

 

  1. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

 

  1. V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Nakladatelství Minerva CZ, s. r. o., IČO 645 83 066, se sídlem Bruslařská 1186/14, 102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 41117 (dále jako „Společnost“ nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

 

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

 

  1. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

 

   1. Pro účely zajištění Vámi objednaného a zaplaceného předplatného časopisů, nebo realizace (otištění) soukromého inzerátu v časopise:

 1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)

 2. Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)

 3. Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel a vyžadujete daňový doklad)

 4. Číslo účtu (pokud platíte převodem z účtu)

 

   1. Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky:

    Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa).

 

   1. Pro marketingové účely:

    Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa).

   2. Pro účely soutěží a anket: Jméno, příjmení, adresa, případně e-mail a telefonní číslo.

 

  1. Osobní údaje získáváme přímo od Vás (objednáním předplatného časopisu, nebo otištění inzerce na předtištěném kuponu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek a odeslání on-line objednávky (viz sekce cookies níže). Dále z vašich e-mailů - v případě soutěží a anket.

 

 1. Jak vaše osobní údaje využíváme

 

  1. Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 

 1. k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;

 2. ke komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;

 3. k analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;

 4. k řešení Vašich reklamací a stížností;

 5. plnění našich zákonných povinností; a

 6. s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich nabídkách.

 

  1. Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely (databáze předplatitelů a inzerentů).

 

  1. Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

  1. V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí [5] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

 

 1. Právní základ zpracování vašich osobních údajů

 

  1. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

 

 1. je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;

 2. je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);

 3. je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti s analýzou a zlepšováním našich služeb);

 

  1. S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou a poštovní adresu. Svůj souhlas s tímto využitím Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail: minerva@i-minerva.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

 

 1. Komu poskytujeme vaše osobní údaje

 

  1. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 1. poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění, nebo kteří doručují písemnosti;

 2. v nezbytné míře účetním firmám ke splnění našich zákonných povinností v oblasti účetnictví;

 3. jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

 

  1. Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika.

 

 1. Co jsou to cookies a jak je využíváme

 

  1. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

 

  1. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

 

  1. Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

 

  1. V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

    1. zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval použití technologie cookies); nebo

    2. můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: minerva@i-minerva.cz

 

 1. Jaká jsou vaše práva

 

  1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

 2. právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti, a to na vyžádání;

 3. právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

 4. právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;

 5. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

 6. právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;

 7. právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

 8. právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

  1. Pokud budete chtít uplatnit jakékoli výše uvedené právo, kontaktujte nás, prosím, s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

 

 1. Jak chráníme vaše osobní údaje

 

  1. Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

  1. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

 

 1. Potřebujete další informace, nebo chcete uplatnit svá práva

 

  1. Kromě webové adresy www.dog.cz je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná u Společnosti. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.

 

  1. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoli jinou související pomoc, nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se, prosím, na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: +420 720 340 490, elektronicky na e-mailové adrese minerva@i-minerva.cz, nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.
Poradna

 • 07.srpen 2018
  ohař
  Dobrý den, prosím o radu. Pořídili jsme si štěně MOK. Bydlíme na sídli... celý dotaz
 • 06.srpen 2018
  Fena cura v bytě
  Dobry den, moje 6ti leta fena cura v byte. Potřebu vykona vzdy na stej... celý dotaz
 • 31.červenec 2018
  pes v kanceláři
  Hezký den, kolegyně má zhruba osmiměsíční fenu křížence malého vzrůstu... celý dotaz